Kościół parafialny 

kościół

Kościół parafialny w Bolkowie wpisany do rejestru zabytków. Znajduje się w Dekanacie Bolków.

Gotycka budowla pierwotnie na planie krzyża greckiego. Datowany na połowę XIII w.

Msze Święte

Dni powszednie

7:00 i 18:00

Niedziele i święta

7:00, 8:00, 10:00, 12:00 i 18:00


Zamek Bolków

zamek

Zamek w Bol­ko­wie sta­no­wi dziś sie­dzi­bę Od­dzia­łu Mu­zeum Kar­ko­no­skie­go i jest udo­stęp­nio­ny dla turystów.  W dwóch po­miesz­cze­niach re­ne­san­so­we­go „Do­mu Nie­wiast” utwo­rzo­no eks­po­zy­cję pod na­zwą „Bu­dow­nic­two obron­ne Księ­stwa Świd­nic­ko­-Ja­wor­skie­go”, w ra­mach któ­rej pre­zen­to­wa­ne są mo­de­le wa­row­ni su­dec­kich: Bol­ko­wa, Czo­chy, Gry­fu, Sie­dlę­ci­na, Wle­nia
i Grod­na, sta­re ry­ci­ny i wi­do­ków­ki, ta­bli­ce z opi­sem hi­sto­rii księ­stwa, ko­pie daw­nego uzbrojenia o­raz kil­ka ma­lo­wi­deł, wśród nich drze­wo ge­ne­alo­gicz­ne Pia­stów.

W Bol­ko­wie od kil­ku­na­stu lat dzia­ła ak­tyw­nie Brac­two Ry­cer­skie, re­gu­lar­nie od­by­wa­ją są pik­ni­ki i śre­dnio­wiecz­ne tur­nie­je, a w lip­cu każdego roku or­ga­ni­zo­wa­ny jest fe­sti­wal mu­zy­ki go­tyc­kiej „Ca­stle Par­ty”.

Ru­iny zaj­mu­ją szczyt wzgó­rza po­ło­żo­ne­go w po­łu­dnio­wej czę­ści mia­sta i wy­raź­nie gó­ru­ją nad nim, dzię­ki cze­mu są do­sko­na­le wi­docz­ne już z da­le­ka.

ruiny

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK:
9:00 – 15:30 (sale wystawowe zamknięte) wstęp wolny.

Nie dotyczy 28.03.2016; 02.05.2016; 15.08.2016

WTOREK – PIĄTEK
1 maja – 30 września 9:00 – 16:30
1 października – 30 kwietnia 9:00 – 15:30

SOBOTA – NIEDZIELA
1 maja – 30 września 9:00 – 17:30
kwiecień i październik 9:00 – 16:30
1 listopada – 31 marca 9:00 – 15:30

Zamek zamknięty dla zwiedzających:
27.03.2016 – Wielkanoc
29.07-01.08.2016 – Festiwal Castle Party
01.11.2016 – Dzień Wszystkich Świętych
25.12.2016 – Boże Narodzenie

ZWIEDZANIE ZAMKU i CENY BILETÓW 

– normalny 7 zł
– ulgowy 4 zł
– karnet 20 zł (karnet dla jednej osoby na 4 muzea: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Muzeum Zamku Bolków, Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego w Jeleniej Górze, Muzeum Hauptmanna w Szklarskiej Porębie)

Oferta specjalna:

Wystawa „Szli na Zachód osadnicy… Bolków 1945-56″
Castle Party 2016 – 28 – 31.07.2016r.

BEZPOŚREDNI KONTAKT

T +48 75 741 32 97
kustosz@zamek-bolkow.info.pl
www.zamek-bolkow.info.pl

ADRES

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków